Holland West Ottawa Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:22.63 Abbey Vanallsburg 5th Girls - Varsity I - Tiger
21:23.27 Katherine Hoekstra 18th Girls - Varsity I - Tiger
21:37.06 Marielos Acajabon 7th Girls - Varsity II - Tiger
21:58.22 Julie Vanderiet 20th Girls - Varsity I - Tiger
22:00.11 Anna Repesh 11th Girls - Varsity II - Tiger
22:09.36 Anna Smyk 13th Girls - Varsity II - Tiger
22:24.15 Hannah Carl 4th Girls - Junior Varsity
22:36.84 SB Wendy Estrada 23rd Girls - Varsity I - Tiger
22:41.41 SB April Bonkowski 21st Girls - Varsity II - Tiger
22:49.78 Katie Parker 12th Girls - Junior Varsity
23:01.60 SB Lucy Nusbaum 14th Girls - Junior Varsity
23:04.86 Caleigh Harrington 24th Girls - Varsity II - Tiger
23:13.68 SB Aster Osburn 15th Girls - Junior Varsity
23:26.50 Angelica Ross 25th Girls - Varsity I - Tiger
23:30.48 Hannah Brinkman 19th Girls - Junior Varsity
23:45.70 Meredith Jonqekryg 23rd Girls - Junior Varsity
23:55.78 Aurora Mokris 28th Girls - Junior Varsity
24:09.54 Claire Page 31st Girls - Junior Varsity
24:27.12 Elizabeth Hoekstra 35th Girls - Junior Varsity
24:35.60 Kennedy Sauer 40th Girls - Junior Varsity
24:45.65 SB Emily Charameda 47th Girls - Junior Varsity
25:01.67 Kasey Miles 53rd Girls - Junior Varsity
25:02.59 Amber Linderman 54th Girls - Junior Varsity
25:03.67 Abigail Shepard 55th Girls - Junior Varsity
25:19.46 Hope Vandyke 59th Girls - Junior Varsity
25:28.12 SB Rachael Pratt 66th Girls - Junior Varsity
25:39.21 Bethany Paarlberg 71st Girls - Junior Varsity
25:45.45 Maggie Becker 74th Girls - Junior Varsity
25:47.93 Alyssa Misiak 76th Girls - Junior Varsity
25:55.39 Carley Vanderploeg 78th Girls - Junior Varsity
25:55.76 SB Andrea Mancilla 79th Girls - Junior Varsity
27:18.26 Victoria Swink 102nd Girls - Junior Varsity
27:21.48 Chelsey Mcclain 103rd Girls - Junior Varsity
27:36.43 Leah Northrup 109th Girls - Junior Varsity
27:44.62 Emily Beltman 111th Girls - Junior Varsity
27:56.60 Elisha Toth 114th Girls - Junior Varsity
28:52.85 Arjana VerHelst 121st Girls - Junior Varsity
29:05.59 Babs Hough 124th Girls - Junior Varsity
29:15.76 Isabel Scholma 125th Girls - Junior Varsity
30:05.17 Rosalinda Mejia 132nd Girls - Junior Varsity
33:15.89 Jennifer Zoerman 144th Girls - Junior Varsity
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
16:58.40 Donovan Nykamp 5th Boys - Varsity I - Tiger
17:02.24 Tito Suarez 6th Boys - Varsity I - Tiger
18:16.93 Jake Stryker 23rd Boys - Varsity I - Tiger
19:02.95 Garrison Osborne 18th Boys - Varsity II - Tiger
19:13.03 Matthew Misiak 20th Boys - Varsity II - Tiger
19:18.16 Keaton Kontio 22nd Boys - Varsity II - Tiger
19:27.32 Jonathan Khorn 31st Boys - Varsity I - Tiger
19:48.83 Jesse Lynn 27th Boys - Varsity II - Tiger
19:50.92 Logan Ruiz 28th Boys - Varsity II - Tiger
20:21.91 Luke Nguyen 24th Boys - Junior Varsity
20:31.48 Jeff Knoll 29th Boys - Junior Varsity
20:40.84 Evan Hotery 33rd Boys - Junior Varsity
20:47.09 Spencer Price 35th Boys - Junior Varsity
20:59.80 Max Garcia 39th Boys - Junior Varsity
21:10.44 Jacob Wilson 44th Boys - Junior Varsity
21:58.45 Mark Cistaro 65th Boys - Junior Varsity
22:00.88 Benjamin Connor 39th Boys - Varsity II - Tiger
22:22.33 Walker George 79th Boys - Junior Varsity
23:33.72 Karl Heindlmeyer 99th Boys - Junior Varsity